Durant tot el mes de juny estarà obert el període per presentar les sol·licituds del xec escolar i de la beca municipal per als llibres de text
La documentació ha de presentar-se al Registre d’Entrada de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica de la pàgina web.
31/05/2018

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilamarxant obri demà, 1 de juny de 2018, el període per presentar les sol·licituds per optar a les ajudes del xec escolar per a l’adquisició de material escolar i de la beca municipal per a la compra de llibres de text. La documentació podrà presentar-se fins al 30 de juny. Cal destacar que a l'hora d'atorgar les ajudes no es tindrà en compte l'ordre d'entrega de les sol·licituds, sinó que se seguiran els criteris que s'especifiquen en les bases i que resumim a continuació:

 

Xec escolar

 

 

L’objectiu d’esta ajuda és contribuir a fer front a les despeses derivades de l’adquisició de material escolar en el començament del curs 2018-2019. Podran sol·licitar l’ajuda els pares/mares o tutors/es legals de l’alumnat empadronat a Vilamarxant que estiga escolaritzat en un centre educatiu de qualsevol localitat en alguna de les següents etapes educatives: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Graus formatius.

 

S'estableixen dos tipus d’ajudes i s’haurà d'optar per una o per l'altra en la sol·licitud:

a) Modalitat A: Xec escolar per valor de 30 €.

Hi tindrà dret tot l’alumnat que la sol·licite, independentment del nivell de renda de les unitats familiars.

b) Modalitat B. Xec escolar per un import màxim de 50 €.

Les persones sol·licitants d’este tipus d’ajuda hauran de ser membres d’unitats familiars els ingressos nets de les quals siguen iguals o menors a 1,5 IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples, en vigor en el moment de la convocatòria) per 2 membres del nucli familiar i per a 14 pagues anuals. El percentatge s’incrementarà en 0,25 IPREM per cada membre més de la unitat familiar.

 

El termini per a presentar la sol·licitud serà de l’1 al 30 de juny. Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilamarxant, i es presentaran al Registre d’Entrada o a través de la seu electrònica, per a la qual cosa caldrà disposar de la corresponent certificació digital. L’Ajuntament ha habilitat un model oficial d’instància que es pot aconseguir en les oficines municipals (a partir de demà, dia 1) o bé descarregar-la en els documents adjunts.

 

Els xecs escolars expedits per l’Ajuntament a cada família beneficiària hauran d’utilitzar-se únicament en els comerços de Vilamarxant que s’adherisquen a la campanya mitjançant la signatura del corresponent conveni amb el consistori.

 

Els productes que les famílies podran adquirir en els comerços adherits a la campanya del xec escolar s’especifiquen en l’annex I de les bases i també poden veure’s a les imatges de baix.

Les instàncies per a beneficiar-se d'esta ajuda municipal hauran d'estar degudament emplenades. Caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

a) Original o fotocòpia compulsada del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal.

b) Les persones que sol·liciten la Modalitat B hauran d’aportar l’original o la fotocòpia compulsada de la documentació que acredite els ingressos nets de la unitat familiar.

c) Aquelles persones que puguen optar a la Modalitat B sense necessitat d'acreditar els ingressos nets, caldrà que aporten original o fotocòpia compulsada de la documentació que acrediten trobar-se en alguna de les situacions contemplades (apartat 4.2 d’estes bases).

d) Justificant de la matrícula.

 

Tant el llistat provisional com el definitiu es publicaran al Tauler d’Anuncis i pàgina web municipal.

 

Els xecs venceran el 30 de novembre. Amb posterioritat a dita data, els xecs no utilitzats perdran el seu valor i deixaran de tindre ús.

 

Beca per a l’adquisició de llibres de text

La beca té per objecte contribuir econòmicament a l'adquisició de llibres de text per al curs 2018-2019. Per consegüent, no es podrà finançar amb l’import de la beca l’adquisició d’altre tipus de material escolar (agendes, llibretes, bolígrafs, etc.) ni tampoc el pagament de les quotes de l'AMPA.  Esta ajuda és independent al programa Xarxa Llibres de la Generalitat amb la finalitat de complementar-lo amb ajudes municipals.

 

L'Ajuntament de Vilamarxant sufragarà la diferència entre l’ajuda corresponent de llibres de text ofertada per la Generalitat i el cost total dels llibres adquirits, fins a un màxim de 75 € per persona beneficiària. 

 

Podran sol·licitar l’ajuda els pares/mares o tutors/es legals de l’alumnat empadronat a Vilamarxant que estiga escolaritzat en un centre educatiu de qualsevol localitat, en alguna de les següents etapes educatives: 2n cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n cicle).

 

El procediment assignat per la concessió d’esta subvenció serà en règim de concurrència competitiva. Es concedirà beca de llibres a les persones sol·licitants que formen part d’unitats familiars els ingressos nets de les quals siguen iguals o menors a 1,5 IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per membres del nucli familiar i per a 14 pagues anuals. El percentatge s’incrementarà en 0,25 IPREM per cada membre més de la unitat familiar.

 

El termini per a presentar la sol·licitud serà de l’1 al 30 de juny. L’Ajuntament ha habilitat un model oficial d’instància que es podrà aconseguir en les oficines municipals (a partir de demà, 1 de juny) o bé descarregar-la en els documents adjunts.

 

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcaldia de l'Ajuntament de Vilamarxant i es presentaran al Registre d’Entrada o a través de la seu electrònica, per a la qual cosa caldrà disposar de la corresponent certificació digital.

 

La documentació necessària és la següent:

a) Emplenar el model de sol·licitud.

b) Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal.

c) Declaració de la renda de l'últim any expedida per l'Agència Tributària.

 

Tant el llistat provisional com el definitiu es publicaran al Tauler d’Anuncis i pàgina web municipal.

 

El període posterior de presentació de factures de llibres serà del 17 de setembre al 26 d’octubre de 2018.

 

* En els documents adjunts vos deixem les bases i les sol·licituds dels dos tipus d'ajudes. 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30