XEC ESCOLAR
Presentació de sol·licituds de l'1 al 30 de juny de 2018

** Podeu consultar les llistes provisionals del xec escolar per al curs 2018-2019 en els documents adjunts. 

 

XEC ESCOLAR (curs 2018-2019)

L’objectiu d’esta ajuda és contribuir a fer front a les despeses derivades de l’adquisició de material escolar en el començament del curs 2018-2019. Podran sol·licitar l’ajuda els pares/mares o tutors/es legals de l’alumnat empadronat a Vilamarxant que estiga escolaritzat en un centre educatiu de qualsevol localitat en alguna de les següents etapes educatives: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Graus formatius.

 

S'estableixen dos tipus d’ajudes i s’haurà d'optar per una o per l'altra en la sol·licitud:

a) Modalitat A: Xec escolar per valor de 30 €.

Hi tindrà dret tot l’alumnat que la sol·licite, independentment del nivell de renda de les unitats familiars.

b) Modalitat B. Xec escolar per un import màxim de 50 €.

 

Les persones sol·licitants d’este tipus d’ajuda hauran de ser membres d’unitats familiars els ingressos nets de les quals siguen iguals o menors a 1,5 IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples, en vigor en el moment de la convocatòria) per 2 membres del nucli familiar i per a 14 pagues anuals. El percentatge s’incrementarà en 0,25 IPREM per cada membre més de la unitat familiar.

 

El termini per a presentar la sol·licitud serà de l’1 al 30 de juny. Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilamarxant, i es presentaran al Registre d’Entrada o a través de la seu electrònica, per a la qual cosa caldrà disposar de la corresponent certificació digital. L’Ajuntament ha habilitat un model oficial d’instància que es pot aconseguir en les oficines municipals (a partir de demà, dia 1) o bé descarregar-la en els documents adjunts.

 

Els xecs escolars expedits per l’Ajuntament a cada família beneficiària hauran d’utilitzar-se únicament en els comerços de Vilamarxant que s’adherisquen a la campanya mitjançant la signatura del corresponent conveni amb el consistori.

 

Els productes que les famílies podran adquirir en els comerços adherits a la campanya del xec escolar s’especifiquen en l’annex I de les bases.

 

Les instàncies per a beneficiar-se d'esta ajuda municipal hauran d'estar degudament emplenades. Caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

a) Original o fotocòpia compulsada del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal.

b) Les persones que sol·liciten la Modalitat B hauran d’aportar l’original o la fotocòpia compulsada de la documentació que acredite els ingressos nets de la unitat familiar.

c) Aquelles persones que puguen optar a la Modalitat B sense necessitat d'acreditar els ingressos nets, caldrà que aporten original o fotocòpia compulsada de la documentació que acrediten trobar-se en alguna de les situacions contemplades (apartat 4.2 d’estes bases).

d) Justificant de la matrícula.

 

Tant el llistat provisional com el definitiu es publicaran al Tauler d’Anuncis i pàgina web municipal.

 

Els xecs venceran el 30 de novembre. Amb posterioritat a dita data, els xecs no utilitzats perdran el seu valor i deixaran de tindre ús.

 

* Podeu descarregar les bases i la sol·licitud en els documents adjunts. 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30