BEQUES LLIBRES
Presentació de sol·licituds de l'1 al 30 de juny de 2018

BECA LLIBRES DE TEXT (curs 2018-2019)

* Podeu consultar els llistats provisionals de la Beca municipal de llibres de text per al curs 2018-2019 en els documents adjunts. 

La beca té per objecte contribuir econòmicament a l'adquisició de llibres de text per al curs 2018-2019. Per consegüent, no es podrà finançar amb l’import de la beca l’adquisició d’altre tipus de material escolar (agendes, llibretes, bolígrafs, etc.) ni tampoc el pagament de les quotes de l'AMPA.  Esta ajuda és independent al programa Xarxa Llibres de la Generalitat amb la finalitat de complementar-lo amb ajudes municipals.

 

L'Ajuntament de Vilamarxant sufragarà la diferència entre l’ajuda corresponent de llibres de text ofertada per la Generalitat i el cost total dels llibres adquirits, fins a un màxim de 75 € per persona beneficiària. 

 

Podran sol·licitar l’ajuda els pares/mares o tutors/es legals de l’alumnat empadronat a Vilamarxant que estiga escolaritzat en un centre educatiu de qualsevol localitat, en alguna de les següents etapes educatives: 2n cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n cicle).

 

El procediment assignat per la concessió d’esta subvenció serà en règim de concurrència competitiva. Es concedirà beca de llibres a les persones sol·licitants que formen part d’unitats familiars els ingressos nets de les quals siguen iguals o menors a 1,5 IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per membres del nucli familiar i per a 14 pagues anuals. El percentatge s’incrementarà en 0,25 IPREM per cada membre més de la unitat familiar.

 

El termini per a presentar la sol·licitud serà de l’1 al 30 de juny. L’Ajuntament ha habilitat un model oficial d’instància que es podrà aconseguir en les oficines municipals (a partir de demà, 1 de juny) o bé descarregar-la en els documents adjunts.

 

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcaldia de l'Ajuntament de Vilamarxant i es presentaran al Registre d’Entrada o a través de la seu electrònica, per a la qual cosa caldrà disposar de la corresponent certificació digital.

 

La documentació necessària és la següent:

a) Emplenar el model de sol·licitud.

b) Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal.

c) Declaració de la renda de l'últim any expedida per l'Agència Tributària.

 

Tant el llistat provisional com el definitiu es publicaran al Tauler d’Anuncis i pàgina web municipal.

 

El període posterior de presentació de factures de llibres serà del 17 de setembre al 26 d’octubre de 2018.

 

* En els documents adjunts vos deixem les bases i les sol·licituds. 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30